Mongolian Wok and Sushi Bar

Welcome to Mongolian Wok and Sushi Bar

Weekday Lunch Buffet - $7.99

Dinner and Weekend Lunch Buffet - $10.99